Puntualizando a Pilar Blanco

febrero 1, 2011

O domingo 21 de xaneiro, Pilar Blanco fixo estas declaracións no Diario de Pontevedra, que é necesario puntualizar

Unha vez falado dos polígonos empresariais, e xa que neste blog dispoñemos de mais espazo que na prensa, podemos falar do certificado EMAS, ese misterio que ninguén sabe qué significa realmente e que o noso concello comparte con Celulosas.
Parece ser que Marín é o único concello de Galicia que dispón de tal certificado e Pilar Blanco, como única Concelleira de Medioambiente puseedora de tal galardón, estuvolle a dar charlas e coloquios a concelleiros de outros municipios galegos para que todos saiban o que significa ser EMAS.
Nembargantes, o devantido certificado non librou ó noso concello dun expediente sancionador por facer operacións ilegais de verquido e depósito de basura na Canteira.

Puxo moito coidado o periodista responsable de facerlle esta entrevista á nosa concelleira, de non facer preguntas sobre este tema. Pode ser que lle tivera algo de medo ó famoso “talante” de Pilar Blanco, cando lle mencionan cousas que a ela non lle conveñen.

Para ver cómo empezou a denuncia dos veciños facede clic na seguinte dirección

O lixo e a concelleira EMAS

marzo 9, 2010

O expediente sancionador á concellaría de Medioambiente está no seguinte Pdf

Resolución output


En canto ó Centro de Saúde, o BNG ocupou ducias de páxinas nos periódicos afirmando unha e outra vez que a Xunta non tiña proxecto para Marín, incluso editaron un boletín especial para falar deste tema. Publicaron uns  orzamentos da Xunta de Galicia nos que non aparecía Marín. Contáronnos que a Xunta nos tiña discriminados.
Asustaron ós veciños canto puderon ata que se destapou a mentira. O Centro de Saúde vaise facer. Sempre e cando o señor Vilaboa teña intención de dar o permiso de obra pertinente.
Pero a confusión a que nos teñen sometidos co Centro de saúde non remata ahí. Resulta que o personal que traballa no local “provisional” que temos na rúa da Estrada, leva meses a queixarse de que os enfermos teñen que ser atendidos en condicións insalubres e terceiromundistas, e solicitan ser trasladados a un local mais adecuado mentras non se fai o centro de saúde. A Xunta buscou un baixo na rúa Inferniño que parece cumplir as condicións, pero o goberno local non está de acordo e quere que os enfermos sigan acudindo ás actuais dependencias, cuxo alquiler cobra un antigo concelleiro do PSOE (9.000 Euros ó mes).
O argumento que expón o BNG para impedir que a atención primaria se mude ó Inferniño é “Queremos un centro de Saúde xa”. E os veciños teremos que agardar a que veña “David Coperfield”, ese mago americano tan famoso que fai aparecer e desaparecer edificios a golpe de varita máxica en trinta segundos.

Podemos continuar falando de enganar ós veciños e mencionar o último culebrón que teñen montado Pilar Blanco e Vilaboa co asunto da discutida Lei de Augas  que a Xunta de Galicia aprobou en outubro de 2010.
Os dous concelleiros van de parroquia en parroquia pedíndolle a todos que fagan alegacións para, seún eles, tentar que non entre en vigor esta Lei. E fano agora, tres meses despois de que fora  aprobada polo parlamento, e sabendo que hai que cumplir coa normativa europea.

Non é nova a costume de emporcallar, chapuzar e mentir que ten o BNG de Marín. Podería mencionar moitos exemplos, como cando Vilaboa tiña gardados nun caixón os planos do Plan Vigo Integra, ideado polo Bipartito da Xunta e negábase a ensinarllo ós veciños, decindo que el non sabía nada, cando deberían estar expostos ó público dous meses antes. Ou o famoso proxecto da Táboas de vivenda protexida, que pretendía botar abaixo varias casas nas Viñas Blancas.
Pero xa está ben por hoxe.
Se os veciños desexan confiar no BNG a pesar de todo, están no seu pleno dereito porque Democracia significa pluralidade, pero que non sexa por ignorancia.
Ecoparque de Cadro

mayo 18, 2010

O noso Ecoparque de Cadro é único en Galicia.
Menos mal.

Estes días chegou ó meu correo o seguinte documento. O que queira ler que lea


EL BLOQUEPARQUE

– El día 10 de Octubre de 2007 se constituye oficialmente una empresa llamada Servicios Varios de Cotobade S.L. con un capital social de 4.000 euros y dedicada a servicios sociales, cuidado de personas mayores y dependientes, aseo e higiene personal, servicio de vela, supervisión y administración de medicamentos, adquisición y preparación de su alimentación, recogida y gestión de documentos, citas médicas y compañía dentro y fuera.

Fuente de los datos: Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 3 de Diciembre de 2007, página 71715, número de anuncio 601634.

– Dia 6 de Agosto de 2008, se publica en la prensa diaria que la Mancomunidade de Montes de Pontevedra resolvió el concurso para la ejecución de los proyectos de restauración y repoblación forestal en varios montes del municipio de Pontevedra, adjudicándolo a la empresa Servicios Varios de Cotobade S.L. los lotes correspondientes a la comunidad de Salgueiral Bora, la comunidad de Tomeza y la de Lerez. El importe de esa adjudicación a Servicios Varios de Cotobade S.L. y a la empresa Emdesfor 2002 S.L. ascendió a 800.000 euros.

Fuente de los datos: Faro de Vigo del dia 6 de Agosto de 2008. Hemeroteca página web FarodeVigo.es

– Dia 1 de Marzo de 2009. Se publica en la Voz de Galicia una noticia en la que el Concejal de Promoción Economica del Ayuntamiento de Cotobade perteneciente al B.N.G., Sr. Emilio Iglesias Barbeito, desmentía que mantuviese vinculo legal con la empresa Servicios Varios de Cotobade S.L. En esa noticia se mencionaba que esa empresa y el Concejal de Promoción Económica eran los dos únicos perceptores de ayudas concedidas por “Agader”, dependiente de la Consellería del Medio Rural en el gobierno bipartito, para proyectos productivos de dinamización de areas rurales de Galicia.

Fuente de los datos: La Voz de Galicia del día 1 de Marzo de 2009. Hemeroteca página web de la Voz de Galicia.

– Dia 14 de Diciembre de 2009. Con la firma del anuncio de licitación administrativa por el Alcalde de Marín se termina la preparación de los trámites burocraticos que dan paso a la convocatoria para presentar ofertas optando a la gestión del Ecoparque de Cadro que fue acondicionado por el Ayuntamiento de Marín e impulsado por el Concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Marín Manuel Ruibal Pardavila perteneciente al Bloque Nacionalista Galego.
El anuncio de licitación sería publicado el día 22 de Diciembre en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra por trámite de urgencia.
Fuente de los datos: Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra del día 22 de Diciembre de 2009, nº 245.

– Dia 15 de Diciembre de 2009. Se publica el cambio de razón social, domicilio social y ampliación del objeto social de la empresa Servicios Varios de Cotobade S.L. que adquiere la nueva denominación “Xunca Xestión S.L. Cambia el domicilio social de Cotobade a la calle Michelena, nº 1, 6º en Pontevedra.
Se cambia también el objeto social ampliándolo para incluir la gestión de parques de aventuras y la explotación de actividades dedicadas a la industria en sus formas de restaurante, cafetería, mesón, café-bar, pub y taberna, así como la distribución y venta de productos relacionados con estas actividades. Se incluye también el comercio al por menor de artículos de regalo.
La publicación tiene lugar en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, página 72233, número de anuncio 522135.
La inclusión de este anuncio se hace antes que fuera publicado el anuncio de licitación del Ecoparque que se hizo en el Boletín Oficial de la Provincia del día 22 de Diciembre de 2009.

Fuente de los datos: Boletín Oficial del Registro Mercantil, página 72233 de fecha 15 de Diciembre de 2009.
Página web wwww.einforma.com

Dia 22 de Diciembre de 2009. Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra el pliego de condiciones para que se pueda optar a la concesión del ecoparque en régimen de concesión administrativa con las siguientes características destacables:
Concesión administrativa por espacio mínimo de 20 años.
 Tramitación: Urgente
 Valor estimado del contrato: 4.011.686,21 euros.
 Precio anual del contrato: 160.467,45 euros.
 Importe mínimo de licitación: 3.000 euros.
 Fecha límite de presentación: 8 días naturales. Se publica el 22 de Diciembre y el plazo terminó el 30 de diciembre.

 En el plazo de presentación sólo concurre la empresa XUNCA XESTION S.L. Se publicó en las fechas de navidad y solo por días naturales, permitiendo la presentación sólo a quien estaba preparado.

 La empresa XUNCA XESTION S.L. carece de experiencia y capacidad en la gestión de parques de aventuras como señala su objeto social, pues de hecho su denominación se cambia un día después de ser iniciados los tramites para la adjudicación del servicio del ecoparque por el Ayuntamiento de Marín y, por lo tanto no cumpliría con el pliego. Varias informaciones de página web señalan a XuncaXestión S.L. como empresa dedicada al diseño de interiores.
 Antes de la adjudicación del Ecoparque, el 3 de Marzo de 2010, el Concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Marín, Manuel Ruibal Pardavila, perteneciente al B.N.G., en funciones de Alcalde Accidental, hace una resolución en la que sobre la propuesta que él mismo hace, autoriza la contratación de un técnico de deportes desde Marzo a Septiembre de 2010 por importe de 1.075,95 euros más IVA y adjudica ese servicio a la empresa XUNCA XESTION S.L. por el precio total de 8.801,27 euros. Se contrata a la empresa para que ésta aporte un Técnico de Deportes. Esta figura de contratación es la misma que ha sucedido con otras empresas y que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha requerido al Ayuntamiento para que se cese inmediatamente.
 La empresa Xunca Xestión S.L., según su objeto social no estaría capacitada para prestar ese servicio o actuar como intermediadora de una relación laboral.

Fuente de los datos: : Resolución de la Alcaldía de 3 de Marzo de 2010 en el expediente 108/10 Alp/0200.
Noticias de prensa diaria: Faro de Vigo, La Voz de Galicia y Diario de Pontevedra del 25 de Marzo de 2010.

 Después de varios tramites, el día 13 de Marzo, el Pleno de la Corporación le adjudica la concesión del Ecoparque a la empresa Xunca Xestión S.L. por un plazo de veinte años y un canon anual de 3.522 euros, fijando varios condicionantes, entre ellos:
– La prestación del servicio de atención a los visitantes y la gestión integral del propio ecoparque (nuevo objeto social registrado de Xunca Xestión).
– La explotación del bar existente en las instalaciones (nuevo objeto social registrado de Xunca Xestión).

 Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, es administradora única de la empresa Servicios Varios de Cotobade S.L., luego llamada XUNCA XESTION S.L., doña MARINA PELETEIRO FONTENLA que también figura desde el 29 de Marzo de 2010 como Apoderada de la empresa EMILIO IGLESIAS BARBEITOS S.L.

Fuente de los datos:
Boletín Oficial del Registro Mercantil de 3 de Diciembre de 2007, página 41715, número de anuncio 601634.
Boletín Oficial del Registro Mercantil de 29 de Marzo de 2010, página 16202, número de anuncio 128274.

 Don EMILIO IGLESIAS BARBEITO es Concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Cotobade, perteneciente a la lista electoral del Bloque Nacionalista Galego por ese Ayuntamiento y había desmentido públicamente en prensa cualquier vinculación con la empresa Servicios Varios de Cotobade S.L. de la que era administradora única doña Marina Peleteiro Fontenla.

 Doña MARINA PELETEIRO FONTENLA figura como sexta candidata suplente en la lista electoral del Bloque Nacionalista Galego por Cotobade.

Fuente de los datos: Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra de 1 de Mayo de 2007, página 45.
Hemeroteca de la página web de La Voz de Galicia de 1 de Marzo de 2009.

————————————-

Entradas anteriores que falan do tema. Fia clic en

Único en Galicia

Marzo 31, 2010

Que calvario de vida!

Abril 5, 2010

————————————————

Tres días despois o farode vigo tamén se fai eco


Sorpresa!

febrero 28, 2010

Este Ruibal, que pillabán é!
Mira que non contarnos nada de que na ecofinca había asuntos rupestres!
Ou tamén pode ser que aínda non se enterou.
Pero nese caso, entraría en acción a “Super-rupestre” Esther Crespo, licenciada en Historia e teríalle avisado, digo eu.
Aínda que ben pensado…Cómo lle ía avisar se tampouco lle avisou a Vilaboa de que había Petroglifos no Monte Pituco?
Debe ser que Dona Esther está tan centrada nas obras que se van facer no Laberinto de Mogor que xa non ten ollos nin neuronas para outra cousa.
A ver, Dona Esther, se tivera vostede visión de futuro, pensaría na arte rupestre marinense coma unha unidade. Os visitantes que veñen mirar o Laberinto, tamén poderían disfrutar de Cadro e do Pituco e do Chan da Armada e mais os etecés que poida haber por ahí.
E se Ruibal, concelleiro de turismo supera o que fai, en vez de colgar cordas e barriles nas árbores, faría unha ruta turística pola petroglifada da Vila e polos muíños do Río Loira, que son mais de cincuenta. Iso tamén é potenciar Marín.
Tamén pode ser que a que non se entera de nada son eu, e que Ruibal e Crespo téñennos reservada unha sorpresa:
” Gran oferta oiga!” Con cada dúas entradas, que suporán un gasto de 34 Euros, o visitante de Cadro poderá disfrutar da “Zona VIP” do parque, onde haberá instalado un chiringuito “típicol of Galicia” con máquinas expendedoras de gaseosa e sillas toldinas para apreciar cómodamente os grabados das rochas.
Pois non é mala idea.
E, por se non se vos ocurreu, tamén cabe outra posibilidade: poidera ser que eses restos arqueolóxicos non estiveran antes e que a Asociación Cultural Ronsel, aproveitando a escuridade da noite, trasladara para Cadro unhas cantas pedras con grabados, das que desapareceron cando se fixo o merendero do Pituco. A min non me extrañaría nada que Ruibal poña esa excusa cando a xente lle pregunte. Outras cousas mais parvas xa llas oín en algunha ocasión.

De todas maneiras, ben se ve que estes dous deberían tomar nota da súa colega Pilar Blanco, que esa non para. A cabeza férvelle de tanto matinar, ata tal punto que xa ten pensado facer unha ruta de comunicación turística en bicicleta dende o Ecoparque de Cadro ata Pastoriza, unha zona rica en morcegos casi extintos, que serán a ledicia dos turistas mais esixentes que, de noite e con faroles, irán en peregrinación polo “Camiño dos morcegos”. Non sei eu se os probes bichos van poder soportar tanta notoriedade.
Polo de agora, o único que se sabe con certeza é que a concelleira está mais volcada nos bichos ca nas pedras, por iso lle ten mais cariño a Pastoriza ca ó Pituco.
E tanta a súa paixón que non lle importa andar de pregoneira polos camiños de Pastoriza, anunciándolle á xente que o PP vai poñer alí a fábrica de Celulosas e mais unha nave cos refugallos do porto, e que hai que empezar a manifestarse por se acaso.
Esta Pilar, sábeas todas…menuda vampiresiña está feita ela.

—————————————————————–

Unha semana despois, Pilar responde:Os delirios do Bloque

febrero 9, 2010

Estamos fartos de ser unha colonia

Pero hai alternativa

A partir de agora seremos un champú

Se a xente quere, claro está

—————————————————————

Amigos do Bloque, confésovos que me tendes alucinada.
Chegou ás miñas mans o boletin de febreiro, ese que anunciastes a todo bombo no Faro de Vigo o outro día.
A verdade é que me votaría a rir se o tema non fora tan triste e tan patético.
É así cómo pretendedes levar a iniciativa do goberno local?
Hacia onde exactamente, pretendedes levar a política local coa vosa “alternativa”?
Menuda decepción que levei. Eu pensaba que, aínda que nin os meus intereses nin as miñas ideas estean de acordo coas vosas, podería ler estes panfletos sin sentir vergonza allea. Porque sinto vergonza, amigos, vergonza de vós.
Nunca esperei que foran a cambiar as vosas maneiras de facer as cousas, ese modus operandi cutre e traicioneiro que tendes cos compañeiros de coalición, nin a mezquindade que empregades con certos veciños que non son do voso agrado. Tampouco tiña esperanzas de que algunhas parroquias coma a de Seixo foran recibir un mellor trato pola vosa parte do que levaron ata agora. Non.
O que eu esperaba era unha mellora no voso sistema de relacións públicas, unha maior sutileza e elegancia nos manifestos que van dirixidos a posibles votantes.
Non pode ser que un partido que aspira a gobernar Marín publique un texto que parece unha empanada mental. A cabalo entre o manifesto surrealista de André Bretón, aquel no que nos decía que “o cerebro esconde toda unha serie de mundos extranos que non podemos percibir cos sentidos”, e unha novela de Marcial Lafuente Estefanía.
Será este panfleto un preludio do nivel cultural que nos agarda se algún día gobernades?
Penso que nestes últimos catro anos, tivestes tempo suficiente para aprender a decir un discurso con coherencia. E sobre todo, despois dos paus que levades sofrido por parte dos veciños, teriades que poñer un pouco mais de coidado coas cousas que escribides e cómo as escribides.
Ante todo, non debiades perder a dignidade, contándolle á xente as vosas manías persecutorias por parte da prensa e por parte deses “intereses particulares” de algúns. Home, aqui todos nos movemos por intereses particulares, non si?.
Vós, sin ir mais lonxe, subístesvos o soldo ós dous días de estrenar mandato, un soldo que non vos merecedes en absoluto. E agora pretendedes seguir na poltrona, non creo eu que sexa por amor a Marín, mais ben será porque a boa vida que pasades na política non a iades pasar traballando para unha empresa.
A min non me parece mal que queirades vivir da política, o que non soporto é que pretendades decirnos a todos que estades ahí coma se formarades parte dunha ONG e que son os outros partidos os que chupan da teta electoral.
Non vos pido que seades mellores porque sei que non podedes. O único que vos pido é que teñades un pouco mais de elegancia.
hai que ver a pacencia que teñen os vosos votantes!

Este outro texto é tan patético e pouco profesional coma o anterior:

A revista esta non ten desperdicio. É tan completa e tan densa que será mellor facer unha análise detallada.
Imos desmontando por partes

“O Centro Cultural da Cañota, sufriu unha transformación importante, grazas ao investimento de 130.000 euros feitos concargo ao fondo de inversión local…”

O malo é que ese Centro Cultural estaba programado para levar un estudio de grabación que iba ser o primeiro do Morrazo e que a inversión prevista eran 280.000 Euros. Esa inversión quedou reducida a menos da metade e o estudio de grabación non existe.
Os grupos musicais marinenses que queiran grabar a súa música, tal vez sexan aceptados no estudo de grabación que teñen en Bueu que, ese si, é o primeiro do Morrazo.
Parece ser que a Concellaría de Cultura buenense está a facer unha labor bastante mais meritoria que a de Marín. Alí teñen Festival de Curtametraxes, Estudo de Grabación, concursos literarios, festivales de música Rock. E por certo, o libro de fotografíass “Mares e terras do Morrazo”, foi presentado seis meses antes ca en Marín.

Para mais información buscadeAuditorio versus cortello

Comparade con Bueu:

Xuventude invirtió en 2009 más de un millón de euros en el acondicionamiento de locales de ensayo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) –

La Consellería de Traballo e Benestar, a través de la Dirección Xeral de Xuventude, invirtió durante 2009 un total de 1.100.000 euros en el acondicionamiento de seis locales de ensayo destinados a los jóvenes gallegos.

En concreto, la Xunta destinó 57.566 euros a las instalaciones de Ribadavia (Ourense), 40.000 a las de Carral (A Coruña), 350.000 euros a las de Vigo, 53.250 euros a las de A Pobra do Caramiñal (A Coruña), 102.852 euros a las de Allariz (Ourense) y 180.000 euros a las de Bueu (Pontevedra).

En la actualidad existen en Galicia un total de 20 instalaciones de este tipo. De hecho, Bueu inaugurará mañana su Casa da Música, que la Xunta financió con 200.000 euros, más del 50 por ciento del coste total del proyecto.

Las nuevas instalaciones de Bueu se emplazarán en la Escola Vella do Balado y contarán con dos salas multiusos, despachos, aseos, dos salas de ensayo, una de grabación y un equipamiento completo para que los grupos musicales de la localidad pontevedresa y su entorno pueda utilizarlo.

Esta iniciativa, que se desarrolla en colaboración con los ayuntamientos de toda la geografía gallega, tiene por objetivo alcanzar una cobertura adecuada y lo más amplia posible de apoyo a la juventud.

————————————————-

Do ecoparque de Cadro  non é necesario falar porque xa nos aburre.
Polo visto o BNG pensa que o noso turismo “é coñecido mais alá das nosas fronteiras” grazas ó ecoparque de Cadro. A Marín vai vir xente de toda Europa, todos van alquilar bicicletas para ir ó ecoparque e vano pasar moi ben saltando de corda en corda e meténdose nuns bocois que hai colgados das árbores.
Despois acabarán o día disfrutando do Castro da Subidá, un lugar privilexiado.
O que non deben lembrar os nacionalistas é que o turismo en Marín é coñecido mais alá das nosas fronteiras pola mala fama que ten o noso Concello, que non abreu a caseta de turismo ata primeiros de agosto e todos os visitantes que viñan andaban locos buscando quen lles pudera dar información de onde quedaban as praias, os restaurantes e os hoteles.
Para mostra este botón:

Para mais información buscade Xestión, Xestión, publicada a últimos de Xullo na categoría “os métodos do Bloque

Metropolitano, dende o foro Marinenses.com opina o seguinte

La alternativa para lo que está ocurriendo en el politiqueo de Marín son las elecciones y que quienes se presenten tengan la suficiente responsabilidad para que gestionen el dinero público como si fuera suyo propio.
La frase de “arrimar el hombro”, “poner alternativas” es similar a la de “no me critiques que tu eres peor”. Los que están al frente de un gobierno tienen la responsabilidad de hacerlo bien y recibir las criticas para ver qué de cierto tienen porque si las rechazan de plano es como si se tapasen los oidos para seguir en el limbo.
En la prensa del sábado tenemos una cosa parecida con la nota del BNG que se hace autobombo con todas las cosas que han hecho y demuestran que estos señores están en el medio de la Ria en la Isla de Tambo. Se pasa revista al ecoparque que va a costar más de 160.000 euros al año (mas lo que ha costado montarlo); la canción mariñeira, más miles de euros en una cosa inventada; la pista de tenis construida en un lugar que van a tener que levantar; la ruinosa instalación electrica de San Pedro y otras cosas. Es un poco rídiculo ver esa noticia donde hacen también referencia a que hay fuerzas ocultas que les han criticado pero que todo ha salido muy bien.
Las alternativas que propone el Sr. Roberts son ideas interesantes en cosas como cursos de navegación, salvamento, natación, también podrían ser de formación profesional, módulos integrados como va a realizar la Universidad, pero para eso hace falta gestionar y en el Ayuntamiento la prensa demuestra cada día que solo están para salir en la foto y decir que ellos son los mejores del mundo. Hace unos días había otra noticia de Mogor donde fabricaban un Extra Mogor dedicado a la gloria de los Concejales del BNG, pero se descubre que había una persona contratada y pagada por el Ayuntamiento para hacer esas noticias.
Publicado: Dom Feb 07, 2010 7:48 pm

—————————————

Nestes dous apartados, a arbitrariedade e favoritismo do BNG tomaron unhas dimensións escandalosas. Unhas parroquias víronse moi favorecidas mentras que outras quedaron no mais absoluto esquecemento, coma Seixo, onde nin se arreglaron camiños nin se puxeron luces nin se restauraron lavadoiros nin fontes, nin se puxeron marquesinas nin siquera taboeiros para pegar carteis.

Esta noticia é sólo unha mostra para levar a contraria:

——————————————————

A xestión de Ruibal no asunto deportivo é algo sin precedentes na historia de Marín. Todos os deportistas pediron a súa dimisión varias veces, e este tema ocupou nada menos ca sete capítulos neste blog, titulados A olimpiada de Ruibal. Pistas de San Pedro= desastre. Alumeado de S. Pedro=desastre. Pista de tenis=ilegal.
Guerra coa Deputación, guerra coa Xunta. cabreo cos veciños.Incluso algún deportista escribeu un artigo no periódico decindo que lástima de cartos os que lle dan a este home.

————————————————

Nada teño que obxetar a esta páxina, sólo ten as mentiriñas típicas de calquera partido político.
Todos sabemos o que significa ser pioneiro EMAS (pagar unha cantidade para que te metan nunha lista determinada)
A transformación da Barriada Pérez Crespo foi unha boa cousa. Sólo a cagaron cando fixeron aquel “Bloque party” sólo para amigos.
(ver “Bloque party” na barriada)

———————————————–

E a contraportada é un texto xenérico dos que mandan de Santiago para ensalzar a política social do BNG. O típico que se di sempre para despois facer o contrario. Esta parte entra dentro do normal

E esta é páxina a páxina a famosa revista.
Penso eu que se precipitaron os do Bloque. Terían que agardar un pouco mais para decir esta ristra de parvadas.
Agora a estratexia do PSOE é quedar caladiños, facerse as víctimas, e esperar a que os nacionalistas se queimen solos.

Señor que Crus!!
Pasando factura (actualizada)

enero 29, 2010

Fai uns días publiquei aquí unhas noticias aparecidas na prensa nas que o sindicato USO denunciaba irregularidades na Concellaría de Urbanismo.
O meu Post titulábase
o chiringuito , nome que popularmente se usa para denominar o piso onde as concellarías de medioambiente e de urbanismo teñen as súas oficinas.

Onte, o señor Vilaboa, concelleiro aludido, saleu na prensa para negar todas as acusacións que fixera o sindicato U.S.O. en contra del.
E di Vilaboa que “O funcionario denunciante está resentido por perder as súas prebendas” e por iso minte.
Mentir está mal, non sólo porque queda feo, senón porque mais tarde ou mais cedo, as mentiras poden pasarnos factura.
Eu xa sei que os cidadáns e mais os da aldea, xa estamos afeitos a que os políticos nos conten algunha que outra mentiriña de cando en vez…¿non si?…ah pillabáns!
Pero o caso do BNG marinense ten delito.
Cantas veces os pillamos In fraganti coas mans na masa?
E que xa non se poden contar, caramba.

Tanto Ruibal, ese inventor de documentos inexistentes, coma Vilaboa, ese ocultador de documentos existentes, xa nos teñen anestesiados e insensibles  con tanta trapallada  e tanta andrómena que inventan.
Non deixa de sorprenderme cando algún lector do meu blog me di “breaseixo a ti véseche o plumeiro”. Hai que ver o desgaste de enerxías que pon a xente en verme o plumeiro a min, pero que pouco se molestan en descubrir o plumeiro dos políticos.

En resumo, que unha vez mais, o que minte é Vilaboa e non o funcionario.
Que para decir mentiras hai que ter moita cabeza, e non me refiro ó tamaño, que Vilaboa ten de abondo, senón á calidade do producto. E ahí non hai nada que facer. Siniestro total.
E por que hai que ter cabeza? pois porque para xustificar unha mentira hai que contar tres ou catro mais, ou dez ou doce, e cando te queres dar conta estás metido nun labirinto e non sabes cómo saír. Por poñer un exemplo sólo tendes que lembrar o asunto dos planos do Plan Vigo Íntegra aqui en Marín.

Estarédesvos a preguntar por que lle chamo mentireiro a Vilaboa (unha vez mais), e que sei eu de todo este asunto das facturas.
O único que vos podo decir é que esta mañá atopeime coas ditosas facturas de pura casualidade, así sin querer e sin pedilo.
Aqui volas amoso.
E que seades vós os que teñades a última palabra, coma sempre.
Ante todo quero deixar claro que non sei quen é ese funcionario do que fala Vilaboa, se o vexo pola rúa non o recoñecería, como non coñezo peroalmente a ningún representante do USO

A factura que Vilaboa di que se presentou o día 5 de xuño por error e que non era una factura einon unha oferta, non é tal. A oferta ten data do día 5 de Maio. A factura está rexistrada e ten número.

Para ver as facturas facede clic aqui:

ofertas(3)

———————————–

Dous días despois de que o Vilaboa falara na prensa, o funcionario volve a riterar a súa denuncia:

Os detalles parece ser que foron estes según me contan:

  • A empresa Imatia Innovation con sede en Vigo proporciona programas de aplicación para Ayuntamientos denominados “Cividas” e que corresponden a xestión informática relacionada con Urbanismo.  Esta empresa entra en tratos co Concelleiro Vilaboa Ramos cando xa están instalados no “chiringuito”, e instala nos ordenadores esta aplicación.
  • O día 5 de Maio de 2009 proporciónalle a oferta ou presupuesto da aplicación e o contido da misma.
  • O día 5 de xuño  de 2009 (un mes mai tarde) entra no concello a factura  nº 092/2009 da empresa Imatia Innovation por importe de 20.000 € e que corresponde ó suministro do programa que consta na oferta do día 5 de Maio.  Esta factura queda rexistrada no rexistro xeral de entrada de documentos do concello  co  número 5530 e  data  de 5 de xuño de 2009.
  • Odía 15 de xuño de 2009 entra no rexistro xeral  de documentos  co  número 5930 o denominado “contrato de confidencialidad” que remite Imatia Innovation e que é un trámite necesario en toda contratación para o mantemento da aplicación suministrada.  Ese contrato se remite firmado para que por parte do concello  se firme e se remita un dos exemplares selado.
  • Esto da orixen a que alguén se da conta da metedura de pata de remitir  a factura (nº 092/2009) e o contrato de confidencialidade sin que o concello  adxudicase nada a esa empresa e isto da lugar a que ese mismo día 15 de xuño de 2009 no que  entra o contrato de confidencialidade, se lle pide á Interventora  o informe sobre a consignación presupuestaria para a proposta que fai o concelleiro Vilaboa Ramos propoñendo xa directamente a esta empresa.
  • Dous días despois de iniciarse este trámite, eodía 17 de xuñoo, queda regxstrada no Concello co  número 6037 do seu rexistro xeral, una nova factura de Imatia Innovation por -20.000 euros que anula a anterior (nº 092/2009).  Ao constar na sua contabilidade e constar tamén rexistrada no concello a  la primeira, obliga a facer a rectificación coa segunda en importe negativo.  As empresas facturan por servizos prestados, no podendo emitir facturas por servizos non prestados.  De ahí  o suposto error que di Vilaboa Ramos, pero o único error foi que a empresa lle enviou a factura.  Para xustificarse di que esa factura (5 de Junio) era en realidade unha oferta, pero e que a oferta e dol 5 de Maio (un mes antes) e ese documento é o quelle  pasan como oferta á Interventora para que faga o seu informe.
  • O informe da Interventora é o que se lle pide (únicamente que informe se existe ou non consignación presupuestaria). Non hay ningún informe relativo ó programa a suministrar, si se reúnen as condicións técnicas e non hay ningunha outra oferta
  • Odía 29 de xuño, despois do  trámite do informe da Interventora, se lle notifica a Imatia Innovation que se autoriza o gasto e se lle adxudica la implantación do programa informático.
  • Dous dias desois, o 1 de Xullo, a empresa confecciona a factura nº 107/2009 por importe de 20.000 euros e correspondente ao suministro de programa informático.  Ao dia seguinte, día 2 (xoves)  presentase no concello e o lunes día 6 se ordena o pago mediante a resolución.

A adxudicación e suministro de bens e  equipos en importe superior a 18.000 euros está delegada na  Xunta de Goberno Local que suele celebrar sesions os xoves.  Había tanta presa en acometer o pago que non se fixo nin este trámite.  Por suposto que tampouco hubo oferta aberta ou libre concurrencia para unha cuestión técnica como é un programa informático e non interveu para nada o personal informático do Concello.

Si se consulta a página web do Concello, non hay ningún enlace ou forma de realizar trámites administrativos no departamento de Urbanismo de forma electrónica como teñen outras Administracions Publicas.  A razón  está en que non teñen forma de interconectar o programa coa  página web.  Este tipo de trámites esixe persoal especializado, unha boa organización, un traballo continuo e controlado con todos os sistemas de seguridade e garantías para o administrado.   O Concelleiro Vilaboa comprou unha bonita moto que non ten motor.

O apartado de Urbanismo da página web do Concello é unha folla  en blanco, non ten ningún tipo de enlace.  O único que se lle permite é descargar ficheiros en formato pdf sobre impresos oficiais e nada mais.  Dende o pasado ano, se lle están a pagar euros mensuales a unha persoa allea ó concello polo  mantenimiento. E as acusacións que fai de prebendas é o ridículo argumento que lle queda para adornar na prensa.


Por un puñado de Euros

enero 27, 2010

Espero que non me denuncien por facer apoloxía da violencia se vos digo que eu sigo pensando que a Marín sólo podería salvalo Clint Eastwood.
Non vaiades a pensar que non fixen todo canto puden.
Escribinlle unha carta lastimera, solicitando a súa colaboración e responeume da seguinte maneira:
“Estimada señora, como aficionada que é vostede ós espaguetti westerns, saberá que eu liberei a pobos enteiros de malvados facinerosos, gracias á miña boa puntería e ó meu talento nos duelos corpo a corpo. Desgraciadamente en Marín non hai nada que facer. Non están vostedes gobernados por unha banda malvada. Están vostedes a expensas dunha panda de necios. E contra isto non hai remedio. Eu podo loitar contra o crimen, pero para solucionar a estulticia fai falta un milagre, e os milagres sólo os fai Deus”
Aviados estamos.
falta un ano para as eleccións e o duelo corpo a corpo, ollo por ollo, dente por dente, auditorio por centro de saúde, PXOM por rabo de gaitas, xa empezou.
Preparen vostedes as palomitas porque este duelo a muerte polas eleccións acaba de empezar…

Se ides ó buscador e buscades “As casas baratas“, atoparedes as noticias de decembro de 2008 e febreiro de 2009 publicadas neste blog sobre o famoso Plan de vivenda da miña admirada Teresa Táboas, alias “a ladrillos”.
Como todos sabedes, aquel plan foi moi protestado polos veciños da Raña e San Xulián, ata o extremo de acadar centos de firmas en contra.
Parece que por fin, aquela lei ambiciosa e delirante xa foi eliminada dos proxectos da Xunta, e iso provoca as iras do señor Vilaboa, que no seu momento non se enterou de nada, logo apereceu cuns planos, despois negaba que houbera planos e ó final entre el e Ruibal montaron o cirio, ¿lembrades a entrada Planos, mentiras e cintas de audio? Tamén podedes buscala se queredes rememorar aquelas datas irrepetibles, que foron a gloria do noso BNG, o mais incompetente de toda Galaecia-galicia-Galiza.
Aqui vos amoso a loita dialéctica de tu a tu, vaite dahí que me lixas, fuche ti quen cajou no palleiro, no palleiro cajarás ti, que aparecen na prensa estes días. Son as declaracións que fan os dos dous partidos marinenses que aspiran ao poder, PP versus Bloque, xa que o Pesoe está catatónico perdido e non parece que vaia durar moito  na palestra, a menos que o siniestro Muradas poña un “juevo” de última hora.———————————————–
Dende marinenses.com:

Metropolitano

Publicado: Vie Ene 22, 2010 11:50 pm

Marín necesita vivienda protegida (de los politicos)

En la prensa y también en la sección de noticias de Marín se publica la opinión del Sr. Concelleiro de Urbanismo (profundo conocedor de la materia), en la que se dice que Marín necesita vivienda protegida por tener ya presentadas cerca de las seiscientas solicitudes (546) y que cada mes crece esta cifra. Por eso lamenta y censura a los malos malisimos de la Xunta que echaron abajo el plan sectorial de vivienda y le dice al PP que no se puede esperar al Pxom para eso.
Algunos vecinos afectados por el plan sectorial de vivienda respiran tranquilos al saber que el edificio de cinco plantas que de la noche a la mañana les aparecía en su propiedad ya no estara.
Si el Sr. Concelleiro de Urbanismo dice que no se puede esperar al Pxom para el desarrollo de estas planificaciones es que reconoce que no habrá Pxom, porque si como dijo hace unos días habrá Pxom ya, entonces no tendría sentido que dijera esto ahora.
Las peticiones de viviendas protegidas pueden ser 546 o las que quiera el Sr. Concelleiro de Urbanismo, pero otros Ayuntamientos también le pueden hacer competencia para lo que es suficiente poner la mesa petitoria o hacer el modelo que después se distribuye dando esta información en la prensa.
La vivienda protegida debe ser protegida pero de los politicos como hemos conocido esta semana con el edificio que está en la esquina de la calle de A Estrada y frente al Ayuntamiento. Un edificio ocupado y con viviendas sin la licencia de primera ocupación pero que cuentan con luz, telefono y suministro de agua, red de alcantarillado, negocios que ocupan su primera planta y todos con las licencias municipales que les corresponden. ¿Como el Ayuntamiento le concede suministro de agua y permite el de luz sin la licencia de primera ocupación? ¿Como se concede las licencias de apertura a establecimientos en un edificio ilegal? No es en una calle escondida o alejada del centro urbano, ocurre al lado del Ayuntamiento y donde el Ayuntamiento gana la Sentencia del edificio a cuyos ocupantes les da los servicios sin la licencia de primera ocupación.
Ahora todos los responsables muestran gran preocupación y habrá reuniones para buscar una solución a los afectados.

Se necesita vivienda protegida, pero de los politicos.

———————————-

E xa que Clinte Eastwood non quere saber nada de nós, Por que non o intentamos con Uma Turman?
E que tal unha alcaldesa para Marín, xa que os homes ata agora non foron quen de facernos progresar?
Acéptanse solicitudes, mozas, ídeo pensando, xa falta menos para as eleccións.
Quen da mais?


O chiringuito

enero 25, 2010


Transporte público

enero 20, 2010

Calquera parroquia se sinte orgullosa de que un ou unha concelleira oriunda, faga cousas por mellorar o sitio onde naceu e se criou, ¿non si?.
É estupendo e maravilloso, e sobre todo, é importante cumplir as promesas electorais e todo iso. pero sin pasarse, caramba.

Aqui en Seixo tivemos unha concelleira do PP, María del carmen García Campelo, que deixou de maravilla a carretera de Aguete, no traxecto que vai ata o club náutico. Por suposto, foi moi criticada pola oposición progresista porque os de dereitas sempre están a pensar nos ricachóns que son socios de clubes náuticos e que teñen cartos para veranear en lugares con glamour e alto standing coma Aguete. Os restos das rúas de Seixo quedaban a velas vir, e sobre todo as aceras de Dr. Otero Ulloa, furadiñas elas ata o extremo de partir caderas, nocellos, tibias, peronés, cúbitos e radios. En fin.
Menos mal que despois de ter esta concelleira tan de dereitas, tivemos un concelleiro mega-progresista chamado Raimundo Calviño, do Pesoe mais socialista e socialisto que te poidas votar á cara, osea.
Raimundo prometeu arranchar a rúa Camiño Vello. Seica  coas aceras de Dr. Otero Ulloa non podía facer nada porque eran da Xunta, e claro, como a Xunta era de Fraga… pois iso.
Así que Raimundo púxose mans á obra coa rúa mencionada, pero pasou un detalle. Non había cartos suficientes. Tende en conta que esa rúa vai dende o cruce que enlaza coa rúa Román Pintos (mais coñecido coma o cruce de Portaleiro), ata talleres Piñeiro.
Son moitos metros eses, un Quilómetro mais ou menos.
Desta maneira, o noso concelleiro tivo que decidir, e  decideu  arranxar os cincuenta metros que foran mais obreros, mais probes e mais socialistas da rúa, osea, os cincuenta metros arredor da súa casa: dende o cruce de Portaleiro ata o cruce da plaza de abastos.
Foron pouquiños metros, eso sí, pero quedou que da gloria vela a rúa Camiño Vello. Cos seus árbores, os seus banquiños para cus cansados, as suas farolas de diseño…todo un glamur.
O malo é que da plaza hacia abaixo, entramos no terceiro mundo. E da de Portaleiro arriba, África profunda (A Brea)
En fin, cousas da política.
Eu supoño que en todas as parroquias de Marín pasan cousas polo estilo dende tempo inmemorial.
En Mogor, por exemplo, parecían abandonados polos políticos dende toda a vida.
Menos mal que agora  teñen á simpar Pilar Blanco, nativa da zona, que vela polos seus veciños ata malcrialos e sobreprotexelos, coma se foran filliños únicos.
Os xubilados están que non poden crer a sorte que tiveron con esta concelleira do Bloque que os trai en palmitas.
Primeiro deixoulle a barriada que aquilo parece o Central Park americano. E non contenta con iso, e xa posta en asuntos de superluxo, non duda en prestar a súa limusina oficial para que os vellos que van á casa de cultura facer ximnasia de mantemento, e sobre todo os que saíron na foto do outro día para glorificar as bondades da renovada Barriada, non teñan que esfrorzarse en subir aquela costa que tira de carallo polo peito
Ben por dona Pilar!
O malo é que agora todos os veciños das restantes parroquias marinenses piden o mesmo trato.
Todos a unha, solicitan transporte público gratuito para as persoas da terceira edade que teñan que desplazarse a mais de douscentos metros da súa casa.
Igualdade para pensionistas e para mediopensionistas!!
Queremos transporte gratuito xa en todas as parroquias de Marín!
Eu mesma, que xa teño unha edá, tamén solicito que o Concello poña unha “Frajoneta” oficial para facer os meus recados, que para iso cotizo.


Estas fotos son da furgoneta oficial do Concello, recollendo xente na barriada de Mogor para levala ata a casa de cultura (tamén de Mogor).
Non as fixen eu.
Mandoumas un veciñ@ que disque se chama Petro e que se apelida Glifo. Non estou segura de que ese nome figure no censo marinense
En fin… Vivir para ver

breaseixo

—————————————

Varios días despois…no Faro de Vigo:A olimpiada de Ruibal 7

noviembre 9, 2009

Comprendo amig@s que a estas alturas xa estades fartos de Ruibal. Por favor non mais Ruibal. Que remate xa o culebrón Ruibal. Ruibal nunca mais.
Pero o caso é que o problema continúa. San Pedro xa explotou tres veces. A Raña sigue sin arreglarse. Todo o mundo pide que Ruibal desapareza da política e das nosas vidas.
A ver que pasa no próximo pleno que vai ser este venres: dentro de catro días.
De momento, as noticias son as acusacións de todo o mundo, e a patética defensa típica do noso edil. O asunto xa non da para mais. Sólo hai unha solución:
Ruibal nunca mais.

m9

m 1

m 2

m 3

m 4


O San Martiño

noviembre 4, 2009

Calquera persoa que veña dun país mais ou menos civilizado e lea esta noticia, vai quedar un pouco abraiado, porque non é normal que unha corporación libre e democrática, con poder para decidir, para pedir e  reclamar, lle vote a culpa á oposición de que ao Concello non chegan as axudas que deberían chegar.
No Xapón xa terían dimitido todos os concelleiros por vergonza, en Inglaterra xa estarían a pedir perdón por non ter espabilado a tempo e en Francia xa os terían dados de baixa os propios cidadáns coas súas protestas.
Aquí non. Aquí salen na foto con cara de cachondeo a bótanlle a culpa a María Ramallo, principal opositora e posible ocupante do sillón que agora, tan mal ocupan eles.
Todos sabemos que é o medo o que os fai decir esas cousas.
Medo é o que teñen. Están coma os peixes que, fora da auga, se debaten e colean desesperados:

luns

Faro de Vigo 29 de octubre de 2009

0

O noso bipartito non podía creer a sorte que tivo a principios deste ano 2009, cando, por culpa da crise, lle chegaron todos os millóns que Zapatero destinou ós concellos españoles para paliar os efectos devastadores do desemprego e a ruína. Estes cartos foron unha bicoca. Eu chameille ó ano 2009, “o ano da transfusión” en algunha entrada que escribin xa fai moito tempo.
Non foron cartos que o noso alcalde supera xestionar. Non foron cartos merecidos por unha corporación torpe e inepta. Foi unha lotería .
Agora, despois da resaca do Plan E, despois da derrota bipartita na Xunta, despois dunhas malísimas xestións con documentación caducada, despois de tantas mentiras e vagancias, encontrámonos con que os presupostos para o ano que ven son unha “pura merdiña”. Ou iso é o que nos queren facer creer
E sobre todo, quérennos dar a entender que o PP marinense nunca fixo nada para que Marín teña un polígono empresarial nin un auditorio nin un centro de saúde.
Pero A quén lle queren contar iso?
Ós veciños que levamos ano e medio asistindo ós plenos e sabemos que esas declaracións non teñen nada que ver coa verdade nin coa realidade?
Por favor, non mais mentiras. Os veciños sabemos o que levamos vivido nos dous últimos anos.
Os veciños non somos parvos.
A oposición tampouco.
Se o bipartito perde as eleccións non será por culpa da Xunta nin da Deputación, nin dos da Brea, nin do vento norte nin das lavadoras de San Pedro, nin do Cha Cha Cha.
A culpa vai ser dunha pésima xestión do bipartito partito e repartito.
A culpa será vosa: Ruibal,Fran Veiga, Vilaboa, Pilar Blanco e todos os mariachis que vos corean.
Que a sorte vos acompañe
, compañeiros,  porque se vos falta a sorte, non tendes nada. A oposición písavos os talóns con todo merecemento. Achégase o voso San Martiño:
lunes 2b
lunes 2 c
lunes 3

lunes 4

Tirando da hemeroteca demostramos cousas:

Polígono

ya

Auditorio

auditorio 1

auditorio 2

Centro de saúde:

ya 2

———————————————————

E sigamos falando do polígono

Lembremos estes vellos recortes de prensa para recoñecer a visión premonitoria de Isabel M. Epifanio e Marín-In. Mirade as datas:

epi

epi 2

Primeiros meses de 2008:

epi 3